(02) 9686 2282

Tai Chi Fan 40

Tai Chi Fan 40
S.No Chinese English
Section 1
1 Qi shi  Starting form
2 Qixing shou, (xu bu peng shan)   Star hand
3 Chu yan ling gong, (bin bu liang shan)    Swallow darting in sky
4 Ye ma fen zong, (gong bu xiao shan)  Part horse main (2)
5 Xian he liang chi  Crane spreads its wings
6 Jin ji du li    Rooster stand on one leg
7 Feng sao can yun  Wind blows away clouds
8 Xian he liang chi  Crane spreads its wings
Section 2
1 Chu yan ling kong, (bin bu liang shan) Swallow darting in sky
2 Ye ma fen zong, (gong bu xiao shan)   Part horse main
3 Meng hu pu shi, (shen jiao tui shan)   Fierce tiger hunting food
4 Tang lang pu chan, (chuo jiao liao shan)  Mantis catching insects
5 le ma hui tuo, (gan bu an shan)  Rein horse turn back
6 Hui bian cui ma (yi ma dang xian)  Wave whip
7 Yaozi fan sheng, (fan shen cang shan)   Pigeon turns over
8 Zuo ma guan hua, (ma bu liang shan)